ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання послуг фітнес-клубу «National fitness&club»

м. Київ


За цим договором Виконавець зобов’язується надавати Замовникові спортивно – оздоровчі послуги (далі за текстом «Послуги») на території фітнес клуба «National» (далі за текстом – Клуб), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 21 Г, а «Замовник» зобов’язується сплатити ці Послуги та дотримуватися усіх умов цього договору.

 1. Предмет договору
  1. Предметом цього договору-оферти є надання Замовнику спортивно- оздоровчих послуг у фітнес клубі «National» відповідно до обраним видом клубної картки.
  2. Договір-оферта і Додатки до нього є офіційними документами і публікуються на сайті Виконавця, а так само в загальнодоступному місці на території фітнес клубу «National»
  3. Замовник, вибравши вид клубної картки через сайт Виконавця, робить заявку на її придбання. Після підготовки документів, Виконавець запрошує Замовника в клуб, для підписання договору і видачі клубної картки.
  4. Замовник оплачує спортивно-оздоровчі послуги в фітнес клубі «National» на умовах цього договору.
  5. Перелік послуг, які входять до вартості Угоди: користування роздягальнями, душовими кабінами, користування персональними шафами в роздягальнях для зберігання речей під час тренування, відвідування тренажерної зали, відвідування групових занять згідно розкладу затвердженого фітнес клубом “National”, (за виключенням персонального заняття або оренди залу), одна консультація персонального тренера, один інструктаж персонального тренера в тренажерній залі, один сеанс масажу вартістю 100 гривень, та індивідуальне тренування згідно Виду клубної картки, спортивно – розважальні заходи, що проводитимуться на території фітнес клубу в період дії клубної карти.
   Інші (додаткові) послуги є платними.
  6. Після оплати послуг згідно умов Договору, на період надання Послуг Замовнику видається іменна клубна карта (надалі Клубна Карта), яка є підставою для отримання Послуг.
  7. Строк дії Клубної картки при умові виконання Замовником зобов’язань по оплаті Послуг дорівнює строку який передбачений і відповідає типу Клубної Картки обраної Замовником, та відраховується з моменту початку використання Замовником Послуг, які надає Виконавець, або на 31 день з дня підписання Угоди, автоматично.
 2. Права та обов’язки Сторін
  1. Виконавець зобов’язується:
  2. Надавати Замовникові сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Клубної картки останнього.
  3. Підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником.
  4. Виконавець має право:
  5. Без згоди другої Сторони встановлювати перелік і вартість послуг, які не входять до Клубної Картки, (надалі “Додаткові послуги”)
  6. Залучати інших осіб для надання Послуг/Додаткових послуг.
  7. У випадку аварійних ситуацій, виникнувших не з вини Клуба та/або обставин непереборної сили, в односторонньому порядку обмежувати обсяг і порядок надання Послуг/Додаткових послуг Замовнику.
  8. Вимагати від Замовника відшкодування за нанесені ним матеріальні збитки та завдану моральну шкоду на користь Клубу або на користь співробітників Клубу (в залежності від випадку), окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.
  9. Власник Угоди/Замовник зобов’язується:
  10. Завчасно та у повному обсязі сплачуати вартість Послуг то Додаткових послуг за цим договором, які передбаченні і відповідають типу Клубної картки обраної Замовником;
  11. Не передавати Клубну картку іншим особам.
  12. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеному у Правилах та у відповідності до типу Клубної картки, що належить Замовникові.
  13. Виконавець має право:
  14. Користуватися Послугами Клубy, брати участь у заходах, які проводитимуться в Клубі.
  15. При виникненні обставин, тимчасово перешкоджаючих отриманню Послуг, використати додаткову функцію призупинення дії клубної карти (надалі за текстом “Заморозка”)
   Призупинення дії клубної карти оформлюється на підставі усної або письмовоїї заяви Замовника. Мінімальний термін Заморозки становить 2 дні, загальний термін заморозки визначається видом клубної карти і періодом її дії. Сумарний строк Заморозки на протязі дії клубної карти не може перевищувати 30 днів, і не може бути продовжений за будь-яких обставин, в тому числі хвороба, службове відрядження.
  16. Єдиним виключенням, згідно якого Замовнику надається право збільшення строку Заморозки, є вагітність. У разі настання вагітності під час дії Договору. Надання додаткової заморозки по вагітності надається при наявності довідки від лікаря (про вагітність з передбачуваним строком пологів) та письмової заяви від Члена клубу на ім’я директора Клубу, та виключно на розсуд Клубу і є доповненням до діючої Угоди.
  17. Строк дії Заморозки починається від дня звернення Замовника. Заморозку неможливо оформити минулою датою.
  18. За порушення замовником/клієнтом встановлених правил клубу – адміністрація «National», залишає за собою право закрити клубну картку замовника/клієнта та відмовити у наданні будь – яких послуг без повернення відповідно сплачених коштів за неї.
 3. Відповідальність сторін і вирішення спорів
  1. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність встановленим цим договором та чинним законодавством України.
  2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.
  3. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцеві шляхом псування його обладнання та іншого майна.
  4. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь – які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров`я.
  5. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.
  6. При втраті клубної карти, або її переоформленні на третю особу, Замовник сплачує суму встановлену Прейскурантом клубу 200 гривень.
  7. При підписанні контракту Замовник підтверджує, що не має медичних протипоказань для фізичних навантажень і отримання спортивно – оздоровчих послуг. Клуб не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров’ю Члену Клуба, в результаті надання недостовірної інформації щодо його здоров’я.
  8. Адміністрація клубу має право вносити зміни в графік роботи клубу, та у разі необхідності (проведення ремонтних та санітарних робіт) тимчасово закривати доступ до окремих приміщень клубу, що не являється неналежним виконанням своїх зобов’язань і не тягне за собою продовження строку дії клубної карти на період таких обмежень. При цьому Клієнт відмовляється від додаткових претензій до фітнес клубу «National».
 4. Вартість послуг та порядок розрахунків
  1. Вартість Послуг за цим Договором становить _______________________________ гривень, на підставі затвердженого прейскуранту, що відповідає категорії та типу обраної Замовником картки.
  2. Замовник сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України у термін, зазначений у рахунку на сплату.
  3. Підтвердженням оплати Договору є квитанція про оплату, видана Замовникові або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором.
  4. Кошти сплачені Замовником у відповідності до п.4.1 ст.4, цього договору, поверненню не підлягають.
  5. У випадку сплати Замовником частини від суми вартості послуг (у вигляді завдатку), несплачений залишок від суми вартості Послуг повинен бути сплачений протягом 30 (тридцяти) календарних днів.
  6. Сторони домовились, що прострочення Замовником встановленого цим пунктом строку вважається відмовою Замовника від цього Договору з одночасним припиненням його дії. При цьому сплачена Замовником сума (завдаток), поверненню не підлягає ні за яких умов.
 5. Строк дії договору, внесення змін та розірвання
  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Клубної картки, та до останнього дня строку дії Клубної картки. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Клубної картки.
  2. Активація Клубної картки відбувається після першого використання послуг Клубу або на 31 день з моменту підписання Договору автоматично.
  3. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням строку дії Клубної картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід`ємною частиною цього Договору. Внесення змін у додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених в Додатках.
  4. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи виконавця, вважається, що Замовник отримав Послугу, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.
 6. Заключні положення
  1. Якщо замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та(або) внаслідок будь – яких інших причин, строк дії Клубної картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і відповідно, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
  2. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилам та підписанням Додаткової Угоди. Під час обрання клубної картки для дитини, Замовник зобов’язується забезпечувати неухильне дотримання своєю дитиною – Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь – які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу.
  3. Цим Замовник заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього договору означає, що: а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Замовник ознайомлений з тарифами Виконавця і ціна послуг за цим Договором його повністю влаштовує; в) стан здоров`я Замовника та (або) його дитини споживати Послуги Виконавця також у відповідності до цього договору і що Замовник та (або) його дитина не мають протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема.
  4. Цей Договір складений українською мовою у двох ідентичних примірниках рівної юридичної сили – по одному примірнику для кожної зі Сторін.
 7. Форс – мажор
  1. Форс – мажорними обставинами являються такі як : пожежа, відключення електроенергії, відключення водопостачання, державні дії, громадянська війна, стихійне лихо та інше. Згідно до цих обставин Адміністрація клубу «National» має право – закривати клуб на необмежений термін та у майбутньому без продовження клубної карти Замовника.

Власник Договору- оферти відповідає за достовірність наданих даних, погоджується з Умовами Договору- оферти і зобов’язується їх виконувати.Правила і концепція фітнес клубу «National»

Загальні положення

Справжні правила визначають порядок взаємних відносин між спортивним клубом «Національ» і його відвідувачами. У всіх ситуаціях, не розглянуті в цих правилах, сторони повинні керуватися поточного законодавства України.

Здаються надмірно суворими, справжні правила складені для того, щоб Ви і Ваші діти зберегли і примножили своє здоров'я і відчували себе комфортно в нашому Клубі.

Години роботи клубу:

 • понеділок - п'ятниця з 7.00 до 23.00,
 • субота - неділя з 9.00 до 21.00.

Адміністрація залишає за собою право у виняткових випадках, за попередньою домовленістю, змінювати час перебування клієнтів.

Адміністрація клубу має право вносити зміни в розклад занять і здійснювати заміну заявленого інструктора. Поточне розклад занять знаходиться на рецепції.

Адміністрація клуб «Національ» настійно рекомендує Вам перед початком відвідування занять пройти медичне обстеження і інструктаж у тренера. Клуб не несе відповідальність за ваше здоров'я, якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало порушення цих Правил.

Відвідувачі клубу зобов'язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих.

Адміністрація фітнес клубу «Національl» має право відмовити в наданні послуг відвідувачам, які не дотримуються правила відвідування і створюють своєю поведінкою недружню атмосферу в клубі.

 1. Клубна карта
  1. Клубная карта у фітнес-клубі «Національ» - це іменне право користування наданими в фітнес клубі послугами відповідно до виду і категорією, а також право брати участь у заходах, організованих для членів клубу.
  2. Член Клубу має право переоформити свою клубну картку на іншу особу (якщо це передбачено умовами придбаної клубної картки) в установленому порядку. За переоформлення клубної картки стягується плата відповідно до діючих тарифів. Переоформлена клубна карта в подальшому не може бути знову переоформлена на іншу особу.
  3. В разі потреби член клубу має право призупинити (заморозити) дію своєї клубної картки, якщо така можливість передбачена типом клубної картки, мінімум на 7 і максимум на 30 днів. При цьому попередньо повинен сповістити клуб про це не пізніше, ніж за один день в письмовій формі або шляхом заповнення інтернет заявки на сайті: www.fkn.kiev.ua. Призупинення клубної картки, можливо, тільки після її повної оплати. Термін заморозки, заявляється членом клубу, не повинен перевищувати строк, що залишився до закінчення дії клубної картки.
  4. Спеціальне привілеї, послуги обумовлюються тільки додатковою угодою до контракту. Дані привілеї можуть розповсюджуватися тільки на території клубу, де була оформлена клубна карта.
  5. При перериванні клубної картки, оплата за невикористане час не повертається.
 2. Ваше перебування в Клубі

  Шановні Члени Клубу «Національ», будьте ввічливі і привітні. Дотримуйтесь чистоти і порядок, як на території Клубу, так і на прилеглих територіях.

  На території Клубу забороняється:

  1. В цілях особистої безпеки забороняється проносити на територію Клубу «Національ» вогнепальну зброю, легко займисті, отруйні речовини, заборонені препарати.
  2. Вживати спиртні напої, наркотичні засоби, палити, перебувати в нетверезому стані.
  3. Входити на територію, призначену тільки для персоналу без спеціального запрошення.
  4. Самостійно використовувати музичну та іншу апаратуру Клубу.
  5. Приносити їжу на тренувальну територію.
  6. Відчиняти вікна на тренувальних територіях.
  7. Проводити фото - і відеозйомку без попереднього узгодження з Адміністрацією Клубу.
 3. Реєстрація в Клубі
  1. При вході на територію Клубу «Національ» Вам необхідно пред'явити Вашу клубну картку на стійці рецепції. У разі якщо клубна картка не виготовлена, необхідно пред'явити документ, що підтверджує придбання клубної картки, а також документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія).
  2. Член клубу і його гості повинні приходити в клуб не менше ніж за годину до закінчення часу, встановленого для придбаного типу клубної карти, і залишати територію клубу не пізніше ніж, через 30 хвилин після закінчення часу, встановленого для придбаного типу клубної карти, яка передбачає певні часові обмеження. В іншому випадку, Вам може бути відмовлено у вході.
  3. При відвідуванні клубу залишайте Вашу верхній одяг в гардеробі.
  4. Після реєстрації клубної картки на стійці рецепції. Адміністратор фітнес клубу «Національ» видає члену клубу індивідуальний ключ від шафки для зберігання змінного одягу.
  5. Заняття в Клубі необхідно завершувати за 15 хвилин до закінчення роботи клубу і залишати приміщення клубу не пізніше встановленого часу закінчення роботи клубу.
  6. Звертаємо Вашу увагу на те, що вхід в клуб припиняється за 30 хвилин до закінчення роботи клубу.
 4. Етика поведінки в Клубі:
  1. Форма одягу. З метою Вашої безпеки і забезпечення максимального комфорту, вхід на тренувальну територію допускається тільки в спортивній змінною одязі та взутті. Як правило, це футболки, топи, шорти, спортивні штани, кросівки. Верхня частина тіла повинна бути закрита. Забороняється тренуватися босоніж, в шкарпетках, в пляжних або домашніх тапочках, сандалях і т.п., виняток становлять спеціальні класи (наприклад: йога, пілатес, флекс і ін.). Одяг повинен бути чистий, охайний. Перед початком занять не рекомендується використовувати парфумерію з різкими запахами.
  2. Спокійна обстановка «Національ» прагне забезпечити максимально комфортну обстановку для всіх членів клубу. На території фітнес клубу слід поводитися відповідно до Правил громадського порядку, не доставляти занепокоєння іншим відвідувачам. Заборонено використовувати при розмові ненормативну лексику, голосно і агресивно розмовляти. Взаємоповага - запорука комфорту для кожного члена клубу. Переконливе прохання не користуватися мобільними телефонами на тренувальних територіях.
  3. Музичний супровід. На території «Національ» забезпечені сучасним музичним обладнанням. Побажання від членів клубу по музичному супроводу приймаються, але Адміністратор Клубу не може встановлювати музику за бажанням кожного члена клубу.
 5. Роздягальні, душові, сауни.

  «Національ» ретельно стежить за санітарним станом душових кабін, саун, туалетів і намагається забезпечити максимально комфортні умови на всій території клубу.

  1. Заборонено проходити в роздягальні у верхньому одязі. Після закінчення занять індивідуальний шафка звільняється.
  2. Ключ здається Адміністратору на стійку рецепції.
  3. Всі шафки в роздягальнях повинні звільнятися до закриття клубу.
  4. Клуб не несе відповідальність за втрату особистих речей, залишених в шафках на ніч.
  5. Щоб уникнути утворення неприємного запаху в душових кабінах, ми настійно рекомендуємо використовувати їх за призначенням.
  6. Приймайте душ перед відвідуванням сауни.
  7. З метою особистої гігієни і щоб уникнути травм, рекомендуємо Вам використовувати лазневі капці під час відвідування душових кабін.
  8. При користуванні сауною необхідно дотримуватися правил техніки безпеки. Банні тапочки слід знімати, так як під впливом високої температури гумове взуття виділяє шкідливі речовини, небезпечні для здоров'я.
  9. Відвідування сауни з дітьми від 3 до 15 років дозволяється тільки в супроводі батьків.
  10. Забороняється самостійно вмикати і вимикати сауну, а також регулювати температуру на пульті управління, так як це призводить до поломки сауни і введення обмежень щодо її використання.
  11. У приміщеннях всіх типів саун, забороняється використовувати будь-які засоби для тіла (креми, масла, мазі, харчові продукти), які можуть забруднити стіни і лавки.
  12. В приміщеннях всіх типів саун недозволені ємності для води, виготовлені з пластмаси.
  13. В приміщеннях всіх типів саун забороняється виливати на камені жиросодержащие пахучі добавки.
  14. Полотенця видаються на стійці рецепції в установленому порядку.
  15. Просим Вас дбайливо поводитися з наданими Клубом рушниками: не вставати ногами на рушники, а також не використовувати рушники не за призначенням.
  16. Перед виходом з Клубу використані рушники слід здавати в спеціально відведені місця.
  17. За втрату / псування рушники стягується штраф відповідно до встановлених тарифів.
 6. Тренажерна зала

  Шановні члени клубу «Національ» нагадуємо, що під час Вашої тренування в тренажерному залі верхня частина тіла повинна бути закрита, а вхід на тренувальну територію зі спортивною сумкою і у відкритому взутті заборонений.

  1. Шоб уникнути травм і для визначення рівня Вашої підготовленості, клуб настійно рекомендує в узгоджений час пройти первинний інструктаж у Тренера тренажерного залу для ознайомлення з тренажерами і правилами їх користування. Ця послуга передбачена регламентом будь-якого типу клубної карти і поширюється тільки на членів клубу.
  2. Для визначення рівня підготовленості та складання індивідуального плану тренувань, клуб рекомендує в узгоджений час скористатися послугою безкоштовного персонального тренування з будь-яким тренером на Ваш розсуд.
  3. Необходімо керуватися правилами користування тренажерами. Якщо не вдається зверніться до чергового тренеру тренажерного залу.
  4. Любий з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи).
  5. Будьте ввічливі і чемні. Якщо Ви використовуєте обладнання більше одного підходу, будьте уважні до тих людей, які хотіли б мати можливість скористатися.
 7. Групові заняття
  1. Групові заняття проводяться за розкладом.
  2. Адміністрація клубу залишає за собою право змінювати розклад групових занять і замінювати заявленого в розкладі Інструктори групових програм. Слідкуйте за інформацією на інформаційній дошці.
  3. До занять допускаються особи в спортивній змінною одязі та взутті.
  4. Просимо Вас дотримуватися особистої гігієни, користуватися рушником, прибирати довге волосся, не використовувати «сильні» парфумерні засоби і жувальні гумки.
  5. На групові заняття необхідно приходити без запізнень. Інструктор має право не допустити члена клубу на тренування в разі його запізнення більш ніж на 10 хвилин або відсутності вільних місць в залі.
  6. Клуб настійно рекомендує відвідувати заняття, що відповідають Вашому рівню підготовленості. Опис занять Ви можете отримати на стійці рецепції.
  7. Під час уроку забороняється використовувати свою власну хореографію і вільні ваги без відповідної команди інструктора групових програм, а також самостійно встановлювати музику.
  8. Забороняється використання мобільних телефонів і ведення активних переговорів.
  9. Деякі види занять можуть проводитися за попереднім записом.
  10. Після закінчення занять використовуване устаткування повинно бути прибрано в спеціально відведені для цього місця.
  11. Забороняється резервувати місця в залі до початку заняття.
 8. Гарантії та відповідальність
  1. Гарантії нормального функціонування обладнання, необхідного для надання послуг, а також належну роботу підрозділів клубу, які безпосередньо надають послуги члену клубу, надаються безпосередньо клубом.
  2. Гарантії не поширюються при виникненні форс-мажорних обставин.
  3. Всі спірні питання між клубом і членом клубу вирішуються відповідно до Правил клубу і чинним законодавством.
  4. Клуб не несе відповідальність за втрату особистих речей, залишених без нагляду на території клубу, включаючи гардероб, роздягальні, тренувальні території, бар і стійку рецепції, за винятком шафок, взятих в оренду і сейфів.
  5. З питань про забуті речі звертайтеся до Адміністратора на стійці рецепції. Термін зберігання забутих речей становить 30 днів.
  6. З питань збереження речей члени клубу можуть звертатися до Адміністратора на стійці рецепції.
  7. У випадку втрати ключа від шафки, член клубу зобов'язаний негайно, письмово повідомити Адміністрацію Клубу для запобігання можливим зловживанням третіми особами. У разі виникнень таких зловживань, Клуб звільняє себе від можливої відповідальності.
  8. За втрату номерки від гардероба, ключа від шафи чи ключа від сейфа, стягується штраф відповідно до встановлених тарифів.
  9. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо він пов'язаний з гострим захворюванням, загостренням травми або хронічним захворюванням, що є у Члена Клубу до моменту відвідування Клубу.
  10. Клуб не несе відповідальність, якщо шкода заподіяна Члену Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб.
  11. Клуб звільняє себе від відповідальності, якщо погіршення здоров'я члена клубу відбулося через грубе порушення техніки безпеки при користуванні тренажерів і спеціального устаткування.
  12. Клуб не несе відповідальність за будь-які технічні незручності, пов'язані з проведенням міською владою сезонних профілактичних та ремонтно-будівельних робіт.

Дізнайся свій індекс маси тіла

= 00.0
Отримати безкоштовне тренування